Παιδικός Σταθμός Κοσμίου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ : Π. Σ. ΚΟΣΜΙΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ : ΜΙΓΚΙΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΧΩΡΙΟ ΚΟΣΜΙΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: τηλ. &   fax : 2531 029083

E-MAIL : paidkosmio@gmail.com