Α’ Βρεφονηπιακός Σταθμός

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ : Α΄ Β.Σ.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ : Δαλαγλή Φωτούλα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Γεωργ. Ζαρίφη 1 Περιοχή Λαϊκής Αγοράς

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: τηλ. &   fax : 2531 084656

E-MAIL : apskomotinis@gmail.com