ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

Στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού
Από 1.12.2014  δημοσιεύονται στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου. (παρ 1 άρθρο 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014).

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

Πατήστε πάνω σε οποιοδήποτε σύνδεσμο θέλετε ώστε να μεταφερθείτε άμεσα στο αρχείο που αντιστοιχεί στον σύνδεσμο.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2018

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

ΜΑΪΟΣ 2018

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2018

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2018

ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2018

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Πατήστε πάνω σε οποιοδήποτε σύνδεσμο θέλετε ώστε να μεταφερθείτε άμεσα στο αρχείο που αντιστοιχεί στον σύνδεσμο.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2019

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

ΜΑΪΟΣ 2019

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

NOEMBΡΙΟΣ 2019

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Πατήστε πάνω σε οποιοδήποτε σύνδεσμο θέλετε ώστε να μεταφερθείτε άμεσα στο αρχείο που αντιστοιχεί στον σύνδεσμο.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

ΜΑΪΟΣ 2020

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020