ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

Στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού
Από 1.12.2014  δημοσιεύονται στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου. (παρ 1 άρθρο 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014).

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

Πατήστε πάνω σε οποιοδήποτε σύνδεσμο θέλετε ώστε να μεταφερθείτε άμεσα στο αρχείο που αντιστοιχεί στον σύνδεσμο.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

ΜΑΪΟΣ 2020

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Πατήστε πάνω σε οποιοδήποτε σύνδεσμο θέλετε ώστε να μεταφερθείτε άμεσα στο αρχείο που αντιστοιχεί στον σύνδεσμο.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021