Απευθείας Αναθέσεις α) «Παροχή ιατρικών υπηρεσιών στα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθμούς» του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής από 01-01-2018 έως την 31-12-2018 και β) Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας στο «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής», από 01-01-2018 έως την 31-12-2018

 

 

Επισυνάπτονται:

Α) Μελέτη Τεχνικού Ασφαλείας

Β) Μελέτη Ιατρού Εργασίας

Γ) Μελέτη 2 Ιατρών ΚΑΠΗ και Παιδιάτρου

Δ) Συγγραφή Υποχρεώσεων ΙΑΤΡΩΝ

Ε) Πρόσκληση για Παροχή ιατρικών υπηρεσιών στα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθμούς» του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής από 01-01-2018 έως την 31-12-2018

Στ) Πρόσκληση για Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας στο «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής», από 01-01-2018 έως την 31-12-2018